aktualności

Obecna sytuacja prawna w Polsce

W 1990 roku Rzeczpospolita Polska ratyfikowała umowę międzynarodową: "Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem" czyli tzw. "Konwencję Waszyngtońską" albo w skrócie CITES. Nakłada ona liczne ograniczenia na handel zwierzętami uznanymi za zagrożone wyginięciem. Zasady te na terenie Polski regulują postanowienia ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 27d ustawy zabronione jest przywożenie do Polski zwierząt wymienionych w załączniku do Konwencji Waszyngtońskiej, bez specjalnych zezwoleń wydanych przez kraj pochodzenia zwierzęcia oraz przez polskie Ministerstwo Środowiska.

Dla osób posiadających w domu egzotyczne zwierzęta, a także dla hodowców czy właścicieli sklepów zoologicznych bardzo ważna jest treść art. 27e ustawy o ochronie przyrody. Zabrania on samego posiadania zwierzęcia wymienionego w załączniku do Konwencji Waszyngtońskiej (a więc żółwi, węży, kameleonów, legwanów, waranów) bez zgłoszenia go do specjalnego rejestru prowadzonego przez starostę. Przepis dotyczy absolutnie wszystkich posiadaczy zwierząt, nie tylko zawodowych hodowców czy handlarzy. Każdy kto ma w domu żółwia, papugę czy egzotyczną jaszczurkę, powinien upewnić się czy nie jest to gatunek chroniony, a jeśli tak, to należy natychmiast zgłosić się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego celem dokonania rejestracji zwierzęcia. Niedopełnienie tego obowiązku jest karane aresztem lub grzywną - i oczywiście przepadkiem zwierząt. Przepis wcale nie dotyczy jedynie zwierząt przywiezionych zza granicy - tak samo należy rejestrować zwierzęta urodzone w Polsce!.

Aby zarejestrować zwierzę, należy przedstawić świadectwo jego legalnego przywiezienia do Polski lub zaświadczenie weterynarza stwierdzające fakt urodzenia zwierzęcia w niewoli.

Art. 27e. ustawy o ochronie przyrody

 1. Przetrzymywanie roślin i zwierząt, o których mowa w art. 27d ust. 1, oraz ich uprawa i hodowla wymaga wpisania do rejestru.
 2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania roślin lub zwierząt oraz prowadzenia upraw i hodowli. Rejestr powinien zawierać:
  1. liczbę porządkową,
  2. datę dokonania wpisu lub wykreślenia z niego,
  3. imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego,
  4. adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia uprawy lub hodowli,
  5. wielkość powierzchni zajętych pod uprawę lub liczbę zwierząt,
  6. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
  7. opis oznakowania, jeżeli istnieje,
  8. cel posiadania lub przetrzymywania,
  9. numer i datę wydania zezwolenia na wwóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie,
  10. numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli.
 3. Obowiązek rejestrowania lub wykreślania z rejestru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wyzbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w danych rejestrowych. Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku.
 4. Za dokonanie wpisu oraz wydanie wypisu z rejestru pobierana jest opłata skarbowa.
 5. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, określić warunki znakowania określonych roślin i zwierząt objętych ochroną, rozpoznawalnych części tych roślin lub zwierząt albo opakowań zawierających produkty pochodne z nich otrzymane.
 6. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, będzie kierował się potrzebą przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi chronionych roślin i zwierząt, rozpoznawalnych ich części i produktów pochodnych.


Przewodnik wydany przez Ministerstwo Srodowiska

Komunikat Ministerstwa Srodowiska

Polskie nazwy gatunkowe zwierzat chronionych


sonda
Czy uważasz że domowa hodowla egzotycznych zwierząt chronionych powinna być dozwolona?

Tak, gdyż w ten sposób ratujemy zagrożone gatunki.
Tak, ale tylko pod warunkiem posiadania odpowiednich zezwoleń.
Nie, gdyż w ten sposób przyczyniamy się do zagłady chronionych gatunków.
Nie, gdyż jestem przeciwny trzymaniu jakichkolwiek zwierząt w niewoli.
Nie mam zdania.


© 2003 Welstand | designed by: bardzofajny.net